Gdzie można zasięgnąć informacji o działalności biur poselskich?

Niestety w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych nie ma podmiotu obwiązanego do informowania o działalności biur poselskich w trybie dostępu do informacji publicznej.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem posłowie nie podlegają bowiem obowiązkom wynikającym z ustawy o dostępie do informacji publicznej, natomiast Kancelaria Sejmu dysponuje tylko fragmentarycznymi danymi.

W związku z tym w marcu 2013 r. wystąpiliśmy ze skargą konstytucyjną, Wnioskując o stwierdzenie, że art. 4 ustęp 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie w jakim pomija w ustawowym katalogu podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej posłów tworzących biura poselskie lub poselsko-senatorskie w celu obsługi swojej działalności poza parlamentem jest niezgodny z artykułem 61 ustęp 1 i 4 w związku z artykułem 31 ust. 3 zdanie 1 i 2, artykułem 1, artykułem 4 ust. 1 i 2, artykułem 82 Konstytucji RP,

Ponadto sformułowaliśmy wniosek alternatywny na wypadek nie przychylenia się przez Trybunał Konstytucyjny do zarzutu pominięcia ustawodawczego wnosząc o stwierdzenie, że art. 4 ust. 1 UDIP rozumiany w taki sposób, że prawo dostępu do informacji publicznej nie obejmuje posłów tworzących biura poselskie lub poselsko-senatorskie w celu obsługi swojej działalności poza parlamentem jest niezgodny z artykułem 61ustęp 1 zdanie pierwsze w związku z artykułem 31 ust. 3 i artykułem 2 Konstytucji RP,

SKARGA KONSTYTUCYJNA

Zarządzeniem z 18 kwietnia 2013 r. zostaliśmy jedna zobowiązani do ograniczenia naszej skargi do jednego tylko wniosku

WEZWANIE DO USUNIĘCIA BRAKÓW

Pismem z 1 maja 2013 r. doprecyzowaliśmy, iż wnosimy o stwierdzenie, że art. 4 ustęp 1 UDIP w zakresie w jakim pomija w ustawowym katalogu podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej posłów tworzących biura poselskie lub poselsko-senatorskie w celu obsługi swojej działalności w terenie (poza parlamentem), uniemożliwiając tym samym uzyskiwanie informacji: o wykonywaniu przez posła poza Sejmem i jego organami wewnętrznymi praw i obowiązków wynikających z mandatu przedstawicielskiego (tzw. „działalność posła w terenie”; „pozaparlamentarna działalność posła”) przy pomocy utworzonego przez posła biura poselskich lub poselsko-senatorskiego i o gospodarowaniu majątkiem Skarbu Państwa przeznaczonym na obsługę utworzonych przez posła biur poselskich lub poselskosenatorskich. jest niezgodny z artykułem 61 ustęp 1 zdanie pierwsze i drugie, artykułem 61 ustęp 4 w związku z art. 4 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 zdanie pierwsze i drugieKonstytucji RP, a także niezgodny z art. 82 Konstytucji RP w związku z art. 1 Konstytucji RP.

ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE

Niestety Trybunał Konstytucyjny nie przyjął skargi konstytucyjnej do rozpoznania.

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

W zaistniałej sytuacji złożyliśmy kolejną skargę konstytucyjną – opartą na cofniętym poprzednio zarzucie. Wnosimy w niej o stwierdzenie, że zwrot „inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności” zawarty w art. 4 ust. 1 UDIP rozumiany w orzecznictwie sądowoadministracyjnym (a w szczególności w ostatecznym postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2014 r. o sygnaturze I OZ 91/14 adresowanym do Skarżącego, str. 4 uzasadnienia, drugi akapit) w ten sposób, że nie znajduje zastosowania do posłów tworzących biura poselskie lub poselskosenatorskie w celu obsługi swojej działalności „w terenie” (poza parlamentem), jest niezgodny
3) z artykułem 61 ustęp 1 zdanie pierwsze i drugie Konstytucji RP oraz art. 61 ust. 2 Konstytucji RP uniemożliwiając Skarżącemu dostęp do dokumentów zawierających informacje:
a. o wykonywaniu przez posła poza Sejmem i jego organami wewnętrznymi praw i obowiązków wynikających z mandatu przedstawicielskiego (tzw. „działalności posła w terenie”, „pozaparlamentarna działalności posła”) przy pomocy utworzonych przez posła biur poselskiego lub poselsko-senatorskiego,
b. o gospodarowaniu majątkiem Skarbu Państwa przeznaczonym na obsługę utworzonego przez posła biura poselskiego lub poselskosenatorskiego.

NOWA SKARGA KONSTYTUCYJNA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *