Gdzie można zasięgnąć informacji o działalności biur poselskich?

Niestety w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych nie ma podmiotu obwiązanego do informowania o działalności biur poselskich w trybie dostępu do informacji publicznej.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem posłowie nie podlegają bowiem obowiązkom wynikającym z ustawy o dostępie do informacji publicznej, natomiast Kancelaria Sejmu dysponuje tylko fragmentarycznymi danymi.

W związku z tym w marcu 2013 r. wystąpiliśmy ze skargą konstytucyjną, Wnioskując o stwierdzenie, że art. 4 ustęp 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie w jakim pomija w ustawowym katalogu podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej posłów tworzących biura poselskie lub poselsko-senatorskie w celu obsługi swojej działalności poza parlamentem jest niezgodny z artykułem 61 ustęp 1 i 4 w związku z artykułem 31 ust. 3 zdanie 1 i 2, artykułem 1, artykułem 4 ust. 1 i 2, artykułem 82 Konstytucji RP,

Ponadto sformułowaliśmy wniosek alternatywny na wypadek nie przychylenia się przez Trybunał Konstytucyjny do zarzutu pominięcia ustawodawczego wnosząc o stwierdzenie, że art. 4 ust. 1 UDIP rozumiany w taki sposób, że prawo dostępu do informacji publicznej nie obejmuje posłów tworzących biura poselskie lub poselsko-senatorskie w celu obsługi swojej działalności poza parlamentem jest niezgodny z artykułem 61ustęp 1 zdanie pierwsze w związku z artykułem 31 ust. 3 i artykułem 2 Konstytucji RP,

SKARGA KONSTYTUCYJNA

Zarządzeniem z 18 kwietnia 2013 r. zostaliśmy jedna zobowiązani do ograniczenia naszej skargi do jednego tylko wniosku

WEZWANIE DO USUNIĘCIA BRAKÓW

Pismem z 1 maja 2013 r. doprecyzowaliśmy, iż wnosimy o stwierdzenie, że art. 4 ustęp 1 UDIP w zakresie w jakim pomija w ustawowym katalogu podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej posłów tworzących biura poselskie lub poselsko-senatorskie w celu obsługi swojej działalności w terenie (poza parlamentem), uniemożliwiając tym samym uzyskiwanie informacji: o wykonywaniu przez posła poza Sejmem i jego organami wewnętrznymi praw i obowiązków wynikających z mandatu przedstawicielskiego (tzw. „działalność posła w terenie”; „pozaparlamentarna działalność posła”) przy pomocy utworzonego przez posła biura poselskich lub poselsko-senatorskiego i o gospodarowaniu majątkiem Skarbu Państwa przeznaczonym na obsługę utworzonych przez posła biur poselskich lub poselskosenatorskich. jest niezgodny z artykułem 61 ustęp 1 zdanie pierwsze i drugie, artykułem 61 ustęp 4 w związku z art. 4 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 zdanie pierwsze i drugieKonstytucji RP, a także niezgodny z art. 82 Konstytucji RP w związku z art. 1 Konstytucji RP.

ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE

Niestety Trybunał Konstytucyjny nie przyjął skargi konstytucyjnej do rozpoznania.

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

W zaistniałej sytuacji złożyliśmy kolejną skargę konstytucyjną – opartą na cofniętym poprzednio zarzucie. Wnosimy w niej o stwierdzenie, że zwrot „inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności” zawarty w art. 4 ust. 1 UDIP rozumiany w orzecznictwie sądowoadministracyjnym (a w szczególności w ostatecznym postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2014 r. o sygnaturze I OZ 91/14 adresowanym do Skarżącego, str. 4 uzasadnienia, drugi akapit) w ten sposób, że nie znajduje zastosowania do posłów tworzących biura poselskie lub poselskosenatorskie w celu obsługi swojej działalności „w terenie” (poza parlamentem), jest niezgodny
3) z artykułem 61 ustęp 1 zdanie pierwsze i drugie Konstytucji RP oraz art. 61 ust. 2 Konstytucji RP uniemożliwiając Skarżącemu dostęp do dokumentów zawierających informacje:
a. o wykonywaniu przez posła poza Sejmem i jego organami wewnętrznymi praw i obowiązków wynikających z mandatu przedstawicielskiego (tzw. „działalności posła w terenie”, „pozaparlamentarna działalności posła”) przy pomocy utworzonych przez posła biur poselskiego lub poselsko-senatorskiego,
b. o gospodarowaniu majątkiem Skarbu Państwa przeznaczonym na obsługę utworzonego przez posła biura poselskiego lub poselskosenatorskiego.

NOWA SKARGA KONSTYTUCYJNA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *