Raport

Wykresy

Materiał z konferencji

Metodologia

Partnerzy

Metodologia

Pozyskane dane i punktacja

Dane empiryczne zostały pozyskane poprzez bezpośredni kontakt polegający na skierowaniu do każdego z biur:

a. dwóch e-maili:

emaila z prośbą o prostą poradę prawną,
emaila z prośbą o informację na temat stanu prac legislacyjnych nad wybraną ustawą.

Każda otrzymana odpowiedź została oceniona w dwóch wymiarach. Po pierwsze ocenialiśmy szybkość odpowiedzi, przydzielając za odpowiedź w ciągu 7 dni – 4 punkty; za odpowiedź od 8 do 14 dnia – 2 punkty; a od 15 do 60 dnia – 1 punkt.

Pytania zostały sformułowane w ten sposób, aby pełna odpowiedź musiała zawierać dwie podstawowe informacje. W przypadku pytań o poradę prawną prosiliśmy o podanie przepisów regulujących dane zagadnienie i informacji, gdzie można dalej szukać pomocy. Odnośnie do pytań o stan prac legislacyjnych, prosiliśmy o informację, na jakim etapie jest praca nad danym aktem i czy są szanse na zakończenie prac legislacyjnych przed końcem kadencji Sejmu. Za wyjaśnienie każdej z tych kwestii przyznawaliśmy po 2 punkty.

Jeśli kilku posłów prowadzi wspólnie jedno biuro, maile wysyłaliśmy w różnych tygodniach, aby nie miało to wpływu na efekty badania.

Łącznie w tej kategorii możliwe było do zdobycia 16 punktów.

b. trzech prób połączenia telefonicznego

Wykonaliśmy po 3 próby połączenia telefonicznego z każdym biurem. Za przynajmniej dwie udane próby przyznaliśmy 6 punktów. Jeśli udana była tylko jedna próba połączenia, przyznaliśmy 2 punkty. Brak rozróżnienia między biurami, do których udało się dodzwonić dwukrotnie i trzykrotnie wynika z tego, że uznaliśmy, iż nie należy „karać” biura, które nie odebrało jednego z trzech połączeń. Skoro udały się dwie z trzech prób, należy przyjąć, że telefoniczny kontakt obywateli z biurem nie jest utrudniony.

c. ankiety w formie elektronicznej i papierowej

Do każdego z biur wysłaliśmy listem poleconym ankietę zawierającą szczegółowe pytania dotyczące jego działalności. O wypełnienie ankiet prosiliśmy również mailowo. Za zwrot wypełnionej ankiety (lub wypełnienie jej za pomocą interfejsu dostępnego w sieci), przyznawaliśmy 10 punktów. Tak wysoka punktacja wynika z okoliczności, że wypełnienie ankiety było zadaniem wymagającym znacznego wysiłku od pracowników biura.

d. badanie strony internetowej posła

Jedną z najważniejszych płaszczyzn kontaktu posła z otoczeniem jest strona internetowa. Dlatego zakresem badania responsywności objęliśmy także strony poszczególnych posłów. Oceniliśmy je zgodnie z następującymi kryteriami:

Dostępność – za działający odnośnik na stronie Sejmu przyznawaliśmy 2 punkty. W przypadku braku działającego odnośnika, jeśli po wpisaniu w wyszukiwarkę Google imienia i nazwiska posła wśród pierwszych 10 wyników nie pojawiła się jego strona, badanie nie było kontynuowane.

Informacje na stronie – po 1 punkcie przyznawaliśmy za CV (zawierające co najmniej: datę urodzenia, wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, stan cywilny), adres mailowy lub formularz kontaktowy, numer telefonu, podanie godzin pracy biura, podanie nazwiska przynajmniej jednego pracownika biura oraz za zamieszczenie mapki dojazdu.

W tej podkategorii biuro mogło uzyskać do 8 punktów.

Partnerzy badania

logo Fundacji im. Stefana Batorego

Sponsor

logo Mam Prawo Wiedzieć

Współpraca