Cele i zadania

Celem stowarzyszenia jest:

1. działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo – wychowawczych, kulturalnych, kultury fizycznej i sportu studentów i absolwentów uczelni wyższych ze szczególnym uwzględnieniem studentów i absolwentów Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego;
2. budowanie i rozwijanie solidarności studentów i absolwentów KMISH UW;
3. promowanie studiów międzykierunkowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Z 2005 r., nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz innych interdyscyplinarnych form kształcenia;
4. wspieranie działań studentów i absolwentów ze szczególnym uwzględnieniem studentów i absolwentów KMISH UW na rzecz ruchu naukowego oraz samorządu studenckiego;
5. współdziałanie z Uniwersytetem Warszawskim oraz Miastem Stołecznym Warszawą w realizacji przedsięwzięć kulturalnych promujących historię i kulturę Stolicy;
6. działanie na rzecz równości szans edukacyjnych, promowania i wspierania szczególnie uzdolnionej młodzieży, prowadzenie badań oraz tworzenie analiz socjologicznych i ekonomicznych dotyczących środowiska akademickiego;
7. zapobieganie naruszaniu godności i podstawowych interesów osób kształcących się na poziomie wyższym;
8. kształtowanie świadomości obywatelskiej młodzieży oraz upowszechnianie wiedzy o uprawnieniach i obowiązkach studentów;
9. działanie na rzecz promocji szkół wyższych, przedsiębiorczości i innowacyjności ze szczególnym uwzględnieniem środowiska akademickiego i absolwentów szkół wyższych;
10. propagowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
11. prowadzenie działań nadzorczych zwanych także strażniczymi w stosunku do instytucji dysponujących środkami publicznymi w zakresie w jakim jest to dozwolone dla stowarzyszeń w obowiązującym stanie prawnym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej;
2. współpracę z instytucjami Państwa Polskiego, samorządu lokalnego, szkołami wyższymi, samorządami studenckimi i innymi instytucjami oraz organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia, jak również współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia;
3. wspieranie organizacyjne i finansowe działalności uczelni wyższych ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Warszawskiego;
4. wspieranie organizacyjne i finansowe działalności organizacji studenckich ze szczególnym uwzględnieniem Samorządu Studentów KMISH UW, zwanego dalej SS KMISH UW;
5. organizowanie i finansowanie:
a) stypendiów i nagród dla studentów, doktorantów i absolwentów ze szczególnym uwzględnieniem studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego,
b) konferencji i seminariów, targów sztuki, imprez i konkursów w kraju i za granicą,
c) działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie aktywności studenckiej i doktoranckiej;
6. organizację koncertów, przeglądów piosenki i festiwali artystycznych;
7. organizację szkoleń i kursów;
8. organizację wystaw;
9. przygotowywanie raportów i analiz oraz informowanie opinii publicznej.

 

Statut ProCollegio 2019

Możliwość komentowania jest wyłączona.